STANOVANJSKA STAVBA S 336 m² POVRŠINE NA 1.154 m²

Ponedeljek, 29. november 2021

STANOVANJSKA STAVBA S 336 m² POVRŠINE NA 1.154 m²

V postopku zavezujočega zbiranja ponudb se bo prodajala nepremičnina, stanovanjska stavba  z garažo v Zgornji Polskavi  z ID znakom parcela 742 300/23.

Zemljišče izmere 1.154,00 m² v naravi predstavlja stavbno in funkcionalno zemljišče stanovanjske stavbe, ki je bila zgrajena leta 1984. Objekt je zasnovan v treh etažah in skupno meri 336,00 m².
Na objektu je bila leta 1996 obnovljena streha, leta 2006 pa so bila menjana okna. Na zemljišču se nahaja tudi garaža z ID oznako 742-796-1, ki je bila zgrajena leta 1984 in meri 30,00m².

Opomba: pri predmetu prodaje je v zemljiški knjigi pod ID pravice/zaznambe st. 20290864, vknjižena zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje.

Nepremičnina se nahaja na naslovu Finžgarjeva ulica 11, v naselju Zgornja Polskava v občini Slovenska Bistrica. V širši okolici se nahajajo vsi potrebni objekti javnih ustanov, šole, vrtci, pošta, banke, trgovski i in gostinski lokali. V neposredni bližini se nahajajo tudi zelene površine, ki so namenjene za sprostitev ter šport in rekreacijo.

Izklicna cena na javni dražbi znaša EUR 125.000,00.
Varščina znaša EUR 12.500,00.

Predmet prodaje se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Predmet prodaje bo prodan najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral upravitelj v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju ostalih pogojev ponudil najvišjo ceno. Če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo izbran tisti, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.

Pisna ponudba mora vsebovati:
- predmet za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno in rok plačila kupnine
- ime in priimek oz. naziv pravne osebe, ki je ponudnik in naslov
- davčno številko, EMŠO oz. matično številko družbe
- kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov
- potrdilo o plačilu varščine in številko TRR za morebitno vračilo varščine.

Ponudbe pošljejo ponudniki priporočeno po pošti na naslov: Upravitelj Stevo Radovanović, Kolodvorska20, p.p. 4304, 1000 Ljubljana, s pripisom » ZBIRANJE PONUDB – NE ODPIRAJ«.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti s priporočeno pošto do vključno dne 21.01.2022 do 24.00 ure.

Ponudniki morajo vplačati zgoraj navedeno varščino do poteka roka za oddajo ponudb na TRR stečajnega dolžnika, št.: SI56 0400 1004 7866 482, odprt pri Novi KBM d.d.

Vsi ostali pogoji kot tudi vzorec ponudbe so razvidni iz so razvidni iz  Vabila k dajanju zavezujočih ponudb.

Za dodatna pojasnila ter vpogled v cenitveno poročilo pa se lahko obrnete tudi na Raiffeisenbank Eberndorf, Tatjana Stočko, tel.št. 0043 4236 2020 28887.

Slike

STANOVANJSKA STAVBA S 336 m² POVRŠINE NA 1.154 m² STANOVANJSKA STAVBA S 336 m² POVRŠINE NA 1.154 m² STANOVANJSKA STAVBA S 336 m² POVRŠINE NA 1.154 m² STANOVANJSKA STAVBA S 336 m² POVRŠINE NA 1.154 m² STANOVANJSKA STAVBA S 336 m² POVRŠINE NA 1.154 m²