Stanovanje na Ptuju v izmeri 69,4m² - izklicna cena EUR 43.785,00

Torek, 06. avgust 2019

Stanovanje na Ptuju v izmeri 69,4m² - izklicna cena EUR 43.785,00

Prodaja se stanovanje na naslovu Ciril Metodov drevored 5, ID znak 400-158-10.

Stanovanje se nahaja v III.nadstropju stanovanjskega objekta s hično številko 3-5  in 36 stanovanji. Objekt je bil zgrajen leta 1961. Leta 2000 je bila obnovljena  streha, fasada pa v letu 2016.

Neto tlorisna površina stanovanja znaša 69,4 m² od tega uporabna površina 62,7m².
Ugotovljena tržna vrednost stanovanja s kletjo znaša EUR 62.550,00.

Dražba bo v petek, 20.09.2019 ob 11.00 uri v zgradbi Okrajnega sodišča na Ptuju, soba št. 115.

Izklicna cena znaša EUR 43.785,00.

javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najkasneje 3 delovne dni pred dražbo (najkasneje v torek 17.9.2019) položijo varščino v višini EUR 6.255,00 na račun sodišča TRR 01100-6950422416, sklic 00 00 20 144 2016 02, namen: varščina I 144/2016.
Kupnino bo potrebno poravnati v roku 30 dni od prejema sklepa o domiku nepremičnine. Varščina se všteje v kupnino.

Ogled nepremičnine je mogoč v soboto, 14.09.2019 med 10. in 12. uro ter v ponedeljek, 16.09.2019 med 16. in 18. uro. Vsi, ki se interesirajo za ogled, morajo do najkasneje 3.9.2019 na Okrajno sodišče na Ptuju vložiti zahtevo za ogled nepremičnine, na podalgi katere bo sodišče izdalo odredbo, s katero zainteresirani osebi na njene stroške (za primer, da bo potrebna navzočnost izvršitelja) dovoli ogled.

Vse nadaljne informacije ter vpogled v cenitveno poročilo dobite pri Tatjani Stočko na tel.št. 0043 4236 2020 28885 ali tatjana.stocko@rbgk.raiffeisen.at.